DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KOMEDZIE REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA VI

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI z siedzibą w Warszawie:
adres: ul. Jagiellońska 51, 03-301 Warszawa,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KRP Warszawa VI zapewnia inspektor ochrony danych osobowych:

Robert Banaś
adres: ul. Jagiellońska 51, 03-301 Warszawa,
e-mail: iod.krp6@ksp.policja.gov.pl,

3. Cel przetwarzania danych osobowych w KRP Warszawa VI.

W KRP Warszawa VI dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby, w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 07.03.2019
Data modyfikacji : 10.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Onyszko
Osoba modyfikująca informację:
Irmina Sulich
do góry