Pomoc tłumacza języka migowego

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Osoby te, zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego.

         Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja) zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu co najmniej 3 dni robocze przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

          Wniosek o udostępnienie usługi, można złożyć bezpośrednio w siedzibie Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, listownie, faksem, jak również drogą elektroniczną.

 

Kontakt z urzędem:

 

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI

ul. Jagiellońska 51, 03-301 Warszawa,

adres poczty elektronicznej: dyzurny.krp6@policja.gov.pl

nr fax: 47 723 72 37

 

          We wniosku prosimy o podanie następujących danych:

1.    imię i nazwisko;

2.    adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);

3.    sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);

4.    określenie przez osobę uprawnioną rodzaju zgłaszanej sprawy lub wskazanie nazwy wydziału, do którego zgłaszana jest sprawa (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);

5.    wskazanie sugerowanego terminu spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);

6.    wskazanie metody komunikacji (polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)).

          Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa mazowieckiego dostępny jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Polskiego Związku Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie.

Metryczka

Data publikacji : 21.12.2015
Data modyfikacji : 11.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Onyszko
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Onyszko
Osoba modyfikująca informację:
Irmina Sulich
do góry