Pozwolenia na broń - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń

Pozwolenia na broń

 Zgodnie z art.9 ust 3 Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, (Dz. U. z 1999r. Nr 53, poz. 549 wraz z późniejszymi zmianami) przedmioty takie jak:

1. miotacze gazu obezwładniającego,
2. narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:
a) broń białą w postaci:
- ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,
- kastetów i nunczaków,
- pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, imitujących kij bejsbolowy,
b) broń cięciwową w postaci kuszy,
c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,

można posiadać na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, komendanta powiatowego/rejonowego Policji.
Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń przedstawia właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych: lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób mających zaburzenia psychiczne, nie jest uzależniona od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. (art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, Dz. U. z 1999r. Nr 53, poz. 549 wraz z późniejszymi zmianami ).
 
Osoba występująca z podaniem o wydanie pozwolenia na broń jest zobowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ policji ze znajomości przepisów, dotyczących posiadania i używania oraz z umiejętności posługiwania się daną bronią (art. 16, ust.1 Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, Dz. U. z 1999r. Nr 53, poz. 549 wraz z późniejszymi zmianami). Ponadto w celu uzyskania pozwolenia na posiadanie broni, należy złożyć we właściwej ze względu na miejsce stałego pobytu osoby zainteresowanej komendzie rejonowej/powiatowej Policji:

- podanie o wydanie pozwolenia wraz z motywacją,
- 2 zdjęcia,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej (wpłata na konta Urzędu Dzielnicy).
 
Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta rejonowego policji (art.9 ust 4 Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, (Dz. U. z 1999r. Nr 53, poz. 549 wraz z późniejszymi zmianami).

Nabywca broni pneumatycznej ma obowiązek zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. W celu rejestracji należy:

1. Mieć ukończone 18 lat,
2. Przedstawić:
- orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych: lekarza
i psychologa stwierdzające, że dana osoba nie ma zaburzeń psychicznych, nie jest uzależniona od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. (art. 15 ust. 3 Ustawy
z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, Dz. U. z 1999r. Nr 53, poz. 549 wraz
z późniejszymi zmianami).
- informację z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającą, że dana osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu.
4.Dołączyć dwa zdjęcia.
5.Dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (wpłata na konta Urzędu Dzielnicy).
 
Osobą zajmującą się powyższą tematyką w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI jest specjalista jednoosobowego Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego i Pozwoleń na Broń Wydziału Organizacji Służby KRP Warszawa VI,  tel. 47 723 85 65, ul. Jagiellońska 51, w godz. 7.00-15.00.
 

 

Metryczka

Data publikacji : 25.02.2015
Data modyfikacji : 07.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Onyszko
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Onyszko
do góry