Informacje ogólne - Praca w Służbie Cywilnej - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Służbie Cywilnej

Informacje ogólne

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REGULUJE
Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz.U.Nr 227 poz.1505)

Zgodnie z art. 4. ww. Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Komendy.
 

Ogłoszenia o naborze do służby cywilnej, zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady http://bip.kprm.gov.pl 

Dokumenty należy składać:
Zespół Kadr i Szkolenia KRP Warszawa VI
ul. Jagiellońska 51
03 - 301 Warszawa.

Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Kancelarii.
Po upływie ww. terminu lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze jest niezwłocznie upowszechniania, poprzez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Komendy, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie Kancelarii i Biuletynie Komendy.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie z zastosowaniem metod i technik selekcji. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata.
Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: - określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,- informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,- uzasadnienie dokonanego wyboru.
Informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

 • określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
 • uzasadnienie dokonanego wyboru.

Informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

 • oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego),
 • oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niekompletna (brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje własnoręcznie podpisanych oświadczeń),
 • osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia,
 • zgłoszona oferta pracy nie wskazuje konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia.

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA VI ŻYCZY POWODZENIA WSZYSTKIM KANDYDATOM ZGŁASZAJĄCYM SIĘ DO NABORU

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU 47 72-382-40.

Metryczka

Data publikacji : 15.05.2009
Data modyfikacji : 11.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Brodowska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Brodowska
Osoba modyfikująca informację:
Irmina Sulich

Nawigacja

do góry