RODO - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że

 

1. Administratorem jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI :

- adres: ul. Jagiellońska 51, 03-301 Warszawa,

 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KRP Warszawa  VI:

- Robert Banaś,

- adres: ul. Jagiellońska 51, 03-301 Warszawa,

- e-mail: iod.krp6@ksp.policja.gov.pl

 

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI.

W KRP Warszawa VI dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

- celach przetwarzania,

- podstawach prawnych przetwarzania,

- osobach, których dane są przetwarzane,

- odbiorcach danych,

- okresach przechowywania,

zamieszczono zgodnie z właściwością  komórek organizacyjnych KRP Warszawa VI.

 

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

  •  prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  •  prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  •  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  •  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2018
Data modyfikacji : 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Onyszko
Osoba modyfikująca informację:
Irmina Sulich
do góry