Status Prawny - Status prawny - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status Prawny

Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI

Zgodnie z regulaminem Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI z dnia 26 maja 2014 roku r. z późniejszymi zmianami, jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI, który wykonuje na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określonego w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
 

Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI podlega służbowo Komendantowi Stołecznemu Policji.
 

 

             REGULAMIN

                                                KOMENDY REJONOWEJ POLICJI  WARSZAWA VI

                                                                     z dnia 26 maja 2014 r.

                            Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r.
                                         Nr 287, poz. 1687 ze zm.[1])) postanawia się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 

 1. Ustala się Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, zwanej dalej „Komendą”.
 2. Regulamin określa strukturę organizacyjną Komendy, tryb kierowania Komendą, zadania komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI.
 3. Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji
  w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów
  i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 4. Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji.
 5. Komenda jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Komendy

§ 2. 

Ustala się następującą strukturę Komendy:

 1. Kierownictwo:
 1. Komendant Rejonowy Policji,
 2. I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji,
 3. Zastępca Komendanta Rejonowego Policji;
 1. Wydział Kryminalny;
 2. Wydział Dochodzeniowo – Śledczy;
 3. Wydział Operacyjno - Rozpoznawczy;
 4. Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją;
 5. Wydział Prewencji;
 6. Wydział Wywiadowczo – Patrolowy;
 7. Wydział Organizacji Służby;
 8. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych;
 9. Zespół Kontroli;
 10. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 11. Wydział Ogólny;
 12. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Rozdział 3

Tryb kierowania Komendą

§ 3. 

Komendą kieruje Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI przy pomocy swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych oraz policjantów bądź pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych.

§ 4. 

Podział zadań i zakresu nadzoru komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1 określa Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI.

§ 5. 

Komendant Rejonowy Policji:

 1. planuje, organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez wszystkie komórki organizacyjne Komendy;
 2. wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki przełożonego
  w stosunku do podległych policjantów i pracowników;
 3. sporządza karty opisu stanowisk pracy swoim zastępcom i kierownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opisy stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej wyznaczonym do koordynowania pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych; zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. może upoważniać swoich zastępców, policjantów bądź pracowników do podejmowania
  w jego imieniu decyzji w sprawach określonych w upoważnieniu;
 5. może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe, nie stanowiące komórek organizacyjnych w rozumieniu przepisów ustalających szczegółowe zasady organizacji jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1 z jednoczesnym wyznaczeniem policjantów odpowiedzialnych za kierowanie tymi zespołami;
 6. wyznacza na czas nieobecności zastępcy komendanta rejonowego Policji, innego zastępcę komendanta rejonowego Policji lub jednego z kierowników komórek organizacyjnych, do wykonywania zadań zastępcy komendanta rejonowego Policji;
 7. uprawniony jest do podejmowania decyzji oraz poleceń, instrukcji lub wytycznych
  w pełnym zakresie właściwości funkcjonalnej Komendy;
 8. wydaje akty normatywne na podstawie delegacji lub odpowiedniej normy kompetencyjnej zawartej w obowiązujących przepisach albo na podstawie upoważnienia udzielonego przez uprawnionego przełożonego.

§ 6. 

Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji:

 1. sporządzają karty opisu stanowisk pracy policjantom kierującym nadzorowanymi komórkami organizacyjnymi Komendy i kierownikom jednostek organizacyjnych Policji wymienionych w § 8 ust. 1;
 2. I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji, w przypadku niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI, wykonuje jego zadania
  i kompetencje oraz sprawuje nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Komendy;
 3. wyznaczają na czas swojej nieobecności, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI, jednego z kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych do wykonywania zadań Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI.

§ 7. 

 1. Działalnością komórek organizacyjnych Komendy kierują ich kierownicy przy pomocy swoich zastępców, podległych kierowników komórek organizacyjnych, wyznaczonych policjantów lub pracowników, bądź policjantów lub pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych.
 2. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy:
 1. określa szczegółowe zadania podległej komórki organizacyjnej, karty opisu stanowisk pracy policjantom – swoim zastępcom, policjantom kierującymi podległymi komórkami organizacyjnymi i bezpośrednio podległym policjantom oraz opisy stanowisk pracy bezpośrednio podległym członkom korpusu służby cywilnej;
 2. planuje, organizuje i koordynuje czynności służbowe wykonywane przez podległych policjantów i pracowników;
 3. wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki przełożonego
  w stosunku do podległych policjantów i pracowników;
 4. wyznacza na czas swojej nieobecności swojego zastępcę lub, z zastrzeżeniem uzyskania zgody przełożonego nadzorującego komórkę organizacyjną, policjanta bądź pracownika do wykonywania obowiązków kierownika komórki organizacyjnej lub koordynowania jej pracą;
 5. wyznacza policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za planowanie
  i koordynowanie podejmowanych czynności w powołanych, w trybie odrębnych przepisów, nieetatowych zespołach;
 6. prowadzi ewidencję czasu służby policjantów oraz czasu pracy pracowników;
 7. prowadzi ewidencję urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników;
 8. sprawuje nadzór nad terminowym przeprowadzaniem badań profilaktycznych podległych policjantów, okresowych i kontrolnych pracowników;
 9. planuje i organizuje zajęcia w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów w podległych komórkach organizacyjnych Komendy;
 10. zapewnia ochronę przetwarzania danych osobowych;
 11. tworzy właściwą atmosferę pracy, przestrzega prawa i etyki zawodowej, kształtuje pożądane postawy moralne oraz dba o zasady obiektywnej oceny podwładnych.
 1. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy, jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności służby lub charakter wykonywanych zadań, może:
  1. upoważniać podległych policjantów i pracowników do podejmowania określonych rozstrzygnięć lub załatwienia określonych spraw, po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego;
  2. zlecać podległym policjantom lub pracownikom wykonywanie przez czas określony innych zadań niż ustalone w kartach opisu stanowiska pracy i opisach stanowisk pracy;
  3. wnioskować o powołanie stałych lub doraźnych zespołów problemowych, nie stanowiących komórek organizacyjnych do wykonywania określonych zadań
   z jednoczesnym wyznaczeniem policjantów odpowiedzialnych za planowanie
   i koordynację czynności podejmowanych w celu wykonania zadań tych zespołów.


Rozdział 4

Jednostki Policji funkcjonujące na obszarze działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI

§ 8. 

 1. Na obszarze działania Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI funkcjonują następujące jednostki organizacyjne Policji, których komendanci podlegają w zakresie nadzoru Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa VI:
 1. Komisariat Policji Warszawa Białołęka;
 2. Komisariat Policji Warszawa Targówek.
 1. Jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w ust. 1 działają w oparciu o własne regulaminy organizacyjne.

Rozdział 5

Zadania komórek organizacyjnych Komendy

§ 9. 

Wydział Kryminalny realizuje zadania Komendy w zakresie rozpoznawania zagrożeń przestępczością oraz wykonywania działań operacyjno – rozpoznawczych w celu wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń (zgodnie z podziałem określonym w Katalogu zdarzeń
i przestępstw podlegających właściwości rzeczowej komórek organizacyjnych służby kryminalnej Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, zwanym dalej „katalogiem”), między innymi przez:

 1. ukierunkowanie prowadzonych czynności na zapobieganie, wykrywanie i ściganie przestępstw określonych w katalogu;
 2. wykonywanie czynności związanych z ochroną osób, których życie, zdrowie lub wolność mogą być zagrożone działaniami przestępczymi;
 3. zapewnianie realizacji czynności operacyjnych podczas obsługi miejsc zdarzeń;
 4. sprawowanie nadzoru instancyjnego nad pracą operacyjną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1 (zgodnie z katalogiem);
 5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji i Komendy Głównej Policji, w celu koordynacji działań operacyjno – rozpoznawczych
  i zapobiegawczych (zgodnie z katalogiem);
 6. współpracę z osobowymi źródłami informacji w celu pozyskiwania, gromadzenia
  i weryfikowania informacji zgodnie z przyjętymi kierunkami zainteresowania Policji;
 7. dokonywanie stałej analizy stanu zagrożenia przestępczością poprzez prowadzenie operacyjnego rozpoznania (zgodnie z katalogiem);
 8. zapewnienie stałego dopływu informacji oraz prowadzenie innych form pracy operacyjnej;
 9. podejmowanie systematycznych czynności i prowadzenie działań w zakresie poszukiwań osób zaginionych oraz ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości;
 10. podejmowanie czynności operacyjno − rozpoznawczych ukierunkowanych na rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości nieletnich, a także prowadzenie stałej współpracy w zakresie wymiany informacji z etatowo powołanymi w tym celu komórkami organizacyjnymi Policji;
 11. podejmowanie działań mających na celu rozpoznawanie, zapobieganie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń popełnionych w związku z organizowanymi imprezami sportowymi o charakterze masowym;
 12. realizację analiz i sprawdzeń w policyjnych bazach informacyjnych (zgodnie
  z katalogiem);
 13. wykonywanie czynności wchodzących w zakres rejestracji kryminalnej (zgodnie
  z katalogiem);
 14. organizowanie zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie prowadzenia czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz wdrażania nowych unormowań prawnych dla policjantów komórek organizacyjnych pionu operacyjno − rozpoznawczego jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1, (zgodnie z katalogiem).

§ 10. 

Wydział Dochodzeniowo − Śledczy realizuje zadania Komendy w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych mających na celu zwalczanie przestępczości, między innymi przez:

 1. prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających ukierunkowanych na ujawnianie czynów przestępczych oraz ustalanie sprawców;
 2. prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (rozdział XXI KK);
 3. ewidencjonowanie pojazdów zabezpieczonych w toku czynności dochodzeniowo – śledczych w systemie informatycznym „WWW PARK”;
 4. prawidłowe zabezpieczanie dowodów rzeczowych, a także zabezpieczonych pojazdów
  i odpowiednie ich przechowywanie, także usuwanie ich po wydaniu orzeczenia sądu lub postanowienia prokuratury;
 5. zapewnianie realizacji czynności dochodzeniowo – śledczych podczas obsługi miejsc zdarzeń w tym wypadku drogowego;
 6. zapewnianie realizacji czynności dochodzeniowo – śledczych przy wykorzystaniu technik kryminalistycznych oraz wykorzystywanie ich efektów w prowadzonych postępowaniach, między innymi poprzez:
 1. techniczno – kryminalistyczną obsługę miejsc zdarzeń w ramach grup operacyjnych
  i dochodzeniowo – śledczych;
 2. poszukiwanie, ujawnianie i zabezpieczanie śladów, oraz dowodów rzeczowych zgodnie z wymogami techniczno – kryminalistycznymi i formalno – procesowymi;
 3. sporządzanie dokumentacji techniczno – poglądowej,
 4. współudział w tworzeniu wersji śledczych zdarzeń;
 5. pomoc w określaniu przydatności zabezpieczonych śladów i dowodów rzeczowych do badań kryminalistycznych, a także pomoc w typowaniu rodzaju materiału porównawczego do tych badań,
 6. współudział w eksperymentach procesowych,
 7. kryminalistyczną obsługę wizji lokalnych, sekcji zwłok, przeszukań, okazań i innych czynności o charakterze procesowym;
 1. ewidencjonowanie i prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych oraz sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem ich w prowadzonych postępowaniach;
 2. nadzór i koordynację przedsięwzięć w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych zgodnie z właściwością rzeczową wydziału, podejmowanych przez jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 8 ust. 1;
 3. współdziałanie z prokuraturą, sądem i innymi organami porządku prawnego;
 4. bieżącą współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi pionu operacyjno – rozpoznawczego i dzielnicowych Komendy;
 5. opracowywanie analiz i ocen pracy dochodzeniowo – śledczej;
 6. realizację czynności w ramach pomocy na zlecenie innych jednostek organizacyjnych Policji;
 7. zapewnianie prawidłowego funkcjonowania modułu ochrony dostępu do danych;
 8. dokonywanie sprawdzeń i ustaleń w bazach danych: Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, zwanego dalej „KSIP” oraz w pozapolicyjnych bazach danych, w tym między innymi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zwanych dalej „KCIK”, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, zwanego dalej „REGON”, Centralnej Ewidencji Ludności, zwanej dalej „CEL”, Centralnej Ewidencji Pojazdów, zwanej dalej „CEP”, Centralnej Ewidencji Kierowców, zwanej dalej „CEK”, systemie „POBYT”, udostępnianych w Pakietowych Systemach Transmisji Danych, zwanych dalej „PSTD”;
 9. nadzór nad jakością i aktualnością informacji rejestrowanych w KSIP oraz nad terminowością wykonywania operacji przetwarzania danych przez policjantów
  i pracowników Komendy;
 10. obsługę i wprowadzanie wszystkich danych źródłowych do systemów informatycznych
  i ich aktualizację;
 11. opracowywanie analiz zgodnie z zapotrzebowaniem;
 12. administrowanie stanowiskiem monitoringu wizyjnego Komendy;
 13. prowadzenie ewidencji przychodowo – rozchodowej sprzętu łączności, informatyki, technicznej ochrony osób i mienia oraz monitoringu;
 14. organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego
  w zakresie zagadnień dochodzeniowo − śledczych i nowych uregulowań prawnych dla policjantów Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1;
 15. współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji.

§ 11. 

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu realizuje zadania Komendy w zakresie rozpoznawania zagrożeń przestępczością przeciwko mieniu oraz prowadzenia postępowań przygotowawczych, między innymi przez:

 1. prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających ukierunkowanych na ujawnianie czynów przestępczych oraz ustalanie sprawców przestępstw określonych
  w katalogu, będących we właściwości Komendy;
 2. ukierunkowanie prowadzonych czynności operacyjno − rozpoznawczych na zapobieganie, wykrywanie i ściganie przestępstw określonych w katalogu oraz przestępstw podlegających właściwości rzeczowej komórek organizacyjnych służby kryminalnej Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 3. zabezpieczanie realizacji czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych podczas obsługi miejsc zdarzeń;
 4. zapewnianie realizacji czynności dochodzeniowo – śledczych przy wykorzystaniu technik kryminalistycznych oraz wykorzystanie ich efektów w prowadzonych postępowaniach;
 5. nadzór i koordynację przedsięwzięć podejmowanych przez jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 8 ust.1, w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych zgodnie z właściwością rzeczową wydziału;
 6. systematyczną aktualizację bazy zabezpieczania ”WWW PARK”, w zakresie właściwości rzeczowej zgodnie z katalogiem;
 7. prawidłowe zabezpieczanie dowodów rzeczowych, a także zabezpieczonych pojazdów oraz odpowiednie ich przechowywanie;
 8. współdziałanie z prokuraturą, sądem i innymi organami porządku prawnego;
   
 9. współpracę z osobowymi źródłami informacji w celu pozyskiwania, gromadzenia
  i weryfikacji informacji zgodnie z przyjętymi kierunkami zainteresowania Policji;
 10. bieżącą współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi pionu operacyjnego oraz dzielnicowych Komendy;
 11. opracowywanie analiz i ocen pracy operacyjno – rozpoznawczej i dochodzeniowo − śledczej;
 12. podejmowanie czynności operacyjno − rozpoznawczych ukierunkowanych na rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości nieletnich, a także prowadzenie stałej współpracy w zakresie wymiany informacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi jednostek organizacyjnych Policji w kraju;
 13. udzielenie pomocy uprawnionym organom i instytucjom oraz innym jednostkom organizacyjnym Policji, w zakresie czynności operacyjnych – rozpoznawczych
  i dochodzeniowo – śledczych;
 14. sprawowanie nadzoru instancyjnego nad pracą operacyjną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust.1;
 15. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji i Komendy Głównej Policji w celu koordynacji działań operacyjno – rozpoznawczych
  i zapobiegawczych;
 16. dokonanie stałej analizy stanu zagrożenia przestępczością poprzez prowadzenie operacyjnego rozpoznania;
 17. zapewnienie stałego dopływu informacji oraz prowadzenie innych form pracy operacyjnej;
 18. wykonywanie czynności wchodzących w zakres rejestracji kryminalnej;
 19. organizowanie zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie prowadzenia pracy operacyjno − rozpoznawczej i czynności dochodzeniowo − śledczych dla policjantów Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust.1.
 20. ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw;
 21. dokonywanie sprawdzeń i ustaleń w bazach danych: KSIP oraz pozapolicyjnych bazach danych, w tym między innymi KCIK, REGON, CEL, CEP, CEK, POBYT, udostępnianych w PSTD;
 22. przestrzeganie zasad rejestracji kryminalnej przestępstw i ich sprawców.
 23. ewidencjonowanie pojazdów zabezpieczonych w toku czynności dochodzeniowo-śledczych w systemie informatycznym „WWW PARK”.

§ 12. 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją realizuje zadania Komendy
w zakresie podejmowania czynności operacyjnych mających na celu rozpoznawanie zagrożeń przestępczością gospodarczą i korupcyjną oraz prowadzenia postępowań przygotowawczych, między innymi przez:

 1. prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem metod, form i środków określonych odrębnymi przepisami;
 2. prowadzenie rozpoznania operacyjnego zjawisk i środowisk przestępczych oraz kryminogennych przy wykorzystaniu środków i metod pracy operacyjnej, skierowanych na zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;
 3. współpracę z osobowymi źródłami informacji w celu pozyskania wiedzy o źródłach dowodowych wykorzystywanych później w prowadzonych formach pracy operacyjnej, postępowaniach przygotowawczych, zdobywaniu wiedzy o przygotowaniach
  do popełnienia przestępstwa lub o już popełnionych przestępstwach;
 4. ujawnianie przestępstw gospodarczych i korupcyjnych oraz wykrywanie ich sprawców
  w drodze czynności dochodzeniowo − śledczych;
   
 5. wykonywanie czynności sprawdzających i prowadzenie postępowań przygotowawczych
  w formie dochodzeń i śledztw na podstawie obowiązujących przepisów prawa z zakresu przestępczości gospodarczej i korupcyjnej zgodnie z katalogiem;
 6. wykonywanie czynności dochodzeniowo − śledczych na miejscu zaistniałego przestępstwa, wykroczenia lub innego zdarzenia;
 7. zbieranie i zabezpieczanie śladów, dowodów i informacji o przestępstwach (zdarzeniach) oraz ich sprawcach, celem uzyskania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
 8. wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych do spraw o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne w ramach pomocy dla jednostek organizacyjnych Policji w kraju oraz prokuratur;
 9. ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw oraz wykrywanie, identyfikację i odzyskiwanie nielegalnie uzyskanych korzyści oraz mienia pochodzącego z przestępstw;
 10. inicjowanie działań o charakterze stałym mających na celu zwalczanie i ograniczanie przestępczości gospodarczej i zjawisk jej towarzyszących oraz przestępczości korupcyjnej;
 11. współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami kontroli
  i administracji w zakresie inicjowania wspólnych przedsięwzięć oraz wymiany informacji dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjno – rozpoznawczej i czynności dochodzeniowo − śledczych;
 12. współpracę i współdziałanie z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw przestępczości gospodarczej i korupcyjnej Komendy Stołecznej Policji oraz jednostkami organizacyjnymi Policji w kraju;
 13. opracowanie analiz struktury, dynamiki i geografii zdarzeń oraz prognozowanie rozwoju przestępczości i właściwe ukierunkowywanie działań wykrywczych;
 14. gromadzenie i przetwarzanie informacji operacyjnych oraz analizowanie pod kątem typowania osób i zdarzeń;
 15. opracowywanie analiz oraz ocen Komendy w zakresie pracy operacyjno – rozpoznawczej i czynności dochodzeniowo – śledczych przy zwalczaniu przestępczości gospodarczej
  i przestępstw korupcyjnych;
 16. udzielanie pomocy w niezbędnym zakresie w realizacji zadań jednostkom organizacyjnym Policji, o których mowa w § 8 ust. 1, w zakresie pracy operacyjnej oraz czynności dochodzeniowo – śledczych;
 17. nadzór w zakresie prawidłowości form pracy operacyjnej oraz prowadzonych postępowań przygotowawczych dotyczących zwalczania przestępczości gospodarczej, nad jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 8 ust. 1;
 18. przestrzeganie zasad rejestracji kryminalnej przestępstw i ich sprawców;
 19. korzystanie ze zbiorów policyjnych i pozapolicyjnych baz danych i systemów na potrzeby prowadzonych spraw;
 20. opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV wynikających z realizowanych zadań;
 21. realizowanie innych zadań, jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności służby lub charakter wykonywanych zadań;
 22. organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników wydziału.
 23. ewidencjonowanie pojazdów zabezpieczonych w toku czynności dochodzeniowo-śledczych w systemie informatycznym „WWW PARK”.

   

§ 13. 

Wydział Prewencji realizuje zadania Komendy w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI, między innymi przez:

 1. zapewnianie właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym terenie;
 2. podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
 3. ukierunkowywanie pracy policjantów komórek organizacyjnych właściwych do spraw prewencji Komendy na rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk kryminogennych oraz ograniczanie patologii społecznych;
 4. organizowanie i wykonywanie służby w patrolach i obchodach przez dzielnicowych
  i prowadzenie podstawowego rozpoznania osobowo − terenowego w rejonach pełnienia przez nich służby;
 5. doprowadzanie osób zatrzymanych na podstawie nakazów właściwych organów;
 6. prowadzenie spraw o wykroczenia popełniane na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI oraz współdziałanie w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustawy o cudzoziemcach oraz wykonywanie określonych czynności wynikających z ustawy o broni i amunicji;
 8. ujawnianie nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji oraz nieletnich sprawców czynów karalnych oraz zbieranie i utrwalanie dowodów w trybie art. 308 kpk;
 9. współpracę z Sądami rodzinnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką dzieci, młodzieży i rodziny;
 10. nadzór nad realizacją spraw dotyczących nieletnich oraz nad stosowaniem form oddziaływania prewencyjnego w jednostkach organizacyjnych Komendy, o których mowa w § 8 ust. 1;
 11. realizację, wspieranie i inicjowanie własnych i lokalnych programów prewencji kryminalnej
  i działań profilaktycznych we współpracy z organizacjami państwowymi, samorządowymi
  i organizacjami społecznymi na obszarze działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI;
 12. prowadzenie działalności informacyjno − prewencyjnej, obejmującej zachęcanie społeczeństwa do współpracy z Policją w ramach realizowanych programów przeciwdziałania przemocy;
 13. prowadzenie przy wykorzystaniu właściwych dla komórek organizacyjnych służby prewencyjnej Komendy podstawowych metod pracy operacyjnej i działań mających na celu rozpoznanie środowisk przestępczych i kryminogennych oraz miejsc i rejonów szczególnie zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami;
 14. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy, Komendy Stołecznej Policji, jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz jednostkami organizacyjnymi Policji funkcjonującymi na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji w zakresie usprawniania reakcji na zaistniałe przestępstwa, wykroczenia i inne naruszenia przepisów prawa oraz wypracowanie skutecznych form służby prewencyjnej;
 15. współdziałanie z organizacjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także inicjowanie wspólnych lokalnych programów profilaktycznych;
 16. udział w strukturach Nieetatowych Poddziałów Policji podczas realizacji zabezpieczeń imprez masowych uroczystości, protestów społecznych i innych zleconych przez przełożonych;
 17. realizowanie zadań zleconych przez Sądy, Prokuratury i inne uprawnione organy;
 18. opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI regulujących realizowane zadania;
 19. organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów wydziału;
 20. realizowanie innych zadań, jeżeli wymagają tego okoliczności służby i charakter wykonywanych zadań lub zleconych przez przełożonych;
 21. kreowanie pozytywnego wizerunku Policji jako instytucji państwowej poprzez wszechstronną pomoc wszystkim obywatelom oczekującym takiej pomocy.

§ 14. 

Wydział Wywiadowczo − Patrolowy realizuje zadania Komendy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach publicznych, komunikacji i ruchu drogowym, prewencyjnego zabezpieczenia terenu oraz ujawnianiu i zatrzymywaniu sprawców przestępstw i wykroczeń, między innymi przez:

 1. pełnienie i organizowanie służby patrolowej w miejscach zagrożonych przestępstwami
  i wykroczeniami oraz innymi zjawiskami patologii społecznej;
 2. podejmowanie działań mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia obywateli przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
 3. prowadzenie działań pościgowych, blokadowych za sprawcami ujawnianych przestępstw, wykroczeń i niebezpiecznymi przestępcami;
 4. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom naruszającym bezpieczeństwo i porządek publiczny, a w przypadku ich wystąpienia podjęcie ratowniczych działań zmierzających do jego przywrócenia;
 5. realizowanie interwencji zleconych przez Stołeczne Stanowisko Kierowania Komendy Stołecznej Policji, oficera dyżurnego Komendy oraz interwencji własnych i zgłaszanych przez obywateli mających na celu zwalczanie wszelkich naruszeń prawa w tym przestępstw i wykroczeń;
 6. zabezpieczanie miejsc zdarzeń i mienia przed dalszą utratą i zniszczeniem oraz ustalanie świadków;
 7. współdziałanie komórkami organizacyjnymi Komendy, Komendy Stołecznej Policji, jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz jednostkami organizacyjnymi Policji funkcjonującymi na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie w zakresie usprawniania reakcji na zaistniałe przestępstwa, wykroczenia i inne naruszenia przepisów prawa oraz wypracowanie skutecznych form służby prewencyjnej;
 8. prowadzenie działań wywiadowczych i prewencyjnych poprzez patrolowanie wyznaczonych rejonów służbowych;
 9. współdziałanie z organizacjami państwowymi, samorządowymi oraz Strażą Miejską
  i innymi służbami w zakresie realizowanych zadań;
 10. zapobieganie czynom karalnym popełnianym przez nieletnich i ich demoralizacji;
 11. realizowanie zadań zleconych przez Sądy, Prokuratury i inne uprawnione organy;
 12. opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI regulujących realizowane zadania;
 13. organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów wydziału;
 14. realizowanie innych zadań, jeżeli wymagają tego okoliczności służby i charakter wykonywanych zadań lub zleconych przez przełożonych;

   
 15. udział w strukturach Nieetatowych Poddziałów Policji podczas realizacji zabezpieczeń imprez masowych, uroczystości, protestów społecznych i innych zleconych przez przełożonych;
 16. kreowanie pozytywnego wizerunku Policji jako instytucji państwowej poprzez wszechstronną pomoc wszystkim obywatelom oczekującym takiej pomocy.

§ 15. 

Wydział Organizacji Służby realizuje zadania Komendy w zakresie organizacji, koordynacji
i nadzorowania działań zapewniających ciągłość pracy komórek organizacyjnych Komendy
i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1, między innymi przez:

 1. organizowanie i realizację zabezpieczania prewencyjnego imprez masowych, masowych imprez sportowych, wizyt delegacji zagranicznych, imprez i uroczystości państwowych
  z udziałem najwyższych władz państwowych, zgromadzeń publicznych oraz innych przedsięwzięć wymagających podejmowania czynności ochronnych;
 2. realizację przedsięwzięć gwarantujących efektywne i skuteczne wykorzystanie sił
  i środków Policji w warunkach sytuacji kryzysowych sprowadzających niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi i mienia, spowodowanych bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra lub klęski żywiołowej charakteryzującej się możliwością utraty kontroli nad przebiegiem wydarzeń albo eskalacji zagrożeń;
 3. organizowanie pracy, realizowanie przedsięwzięć oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem służby dyżurnej Komendy, podczas zdarzeń wymagających reakcji Policji;
 4. udział w opracowywaniu i wdrażaniu procedur postępowania Komendy w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w państwie oraz warunkach zaistniałych sytuacji kryzysowych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób bądź stanowią zagrożenie dla środowiska, a także koordynowanie przygotowań Komendy do działań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 5. gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa
  i porządku publicznego na obszarze działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI oraz koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć gwarantujących efektywne
  i adekwatne do występujących zagrożeń wykorzystanie sił i środków Komendy oraz sił przydzielonych w realizacji zadań prewencyjno − ochronnych, pełnieniu służby patrolowo − interwencyjnej, w działaniach pościgowo − blokadowych i w przypadku zbiorowego naruszenia porządku publicznego;
 6. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych na bazie obowiązujących przepisów;
 7. opracowywanie oraz aktualizację dokumentacji mobilizacyjno − obronnej i dokumentacji alarmowania Komendy, jak również realizacje wynikających z tego tytułu zadań;
 8. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy, Komendy Stołecznej Policji
  i jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 8 ust. 1;
 9. planowanie i organizowanie działań w ramach operacji, podoperacji i akcji policyjnych
  a także nadzór w zakresie procedur dotyczących powoływania sztabów, w szczególności przygotowywanie planów zabezpieczeń imprez masowych, zgromadzeń publicznych, meczy piłkarskich, wizyt delegacji zagranicznych, uroczystości państwowych, miejsc czasowego pobytu osób objętych ochroną Biura Ochrony Rządu i innych uroczystości na obszarze działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI lub innych imprez
  i uroczystości wymagających policyjnych działań zabezpieczająco − ochronnych zleconych przez Komendanta Stołecznego Policji;
 10. dokumentowanie i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej podjętych działań
  i czynności;
 11. realizację innych zadań jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności służby charakter wykonywanych zadań lub polecenia przełożonych;
   
 12. organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów wydziału;
 13. gromadzenie i przetwarzanie informacji w ramach Policyjnego Rejestru Imprez Masowych oraz Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji „SESPol” w zakresie realizowanych przez wydział zadań.

§ 16. 

Na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Prasowo − Informacyjnych realizowane są zadania Komendy w zakresie kreowania wizerunku Policji oraz profilaktyki kryminalnej, między innymi przez:

 1. wykonywanie działalności prasowo – informacyjnej we współpracy z Rzecznikiem Prasowym Komendanta Stołecznego Policji;
 2. współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 3. współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
 4. tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;
 5. współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Stołecznej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji.

§ 17. 

Na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy realizowane są zadania Komendy w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy zgodnie z odrębnymi przepisami, między innymi przez:

 1. prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych z bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 2. kontrolę przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 3. udział w komisjach i zespołach powypadkowych w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków w służbie i pracy;
 4. udział w ocenie ryzyka zawodowego.

§ 18. 

Zespół Kontroli realizuje zadania Komendy w zakresie kontroli i nadzoru, między innymi przez:

 1. kontrolę wykonywania przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 8 ust. 1, ustawowych zadań Policji, a także wykonywania obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników;
 2. kontrolę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa postępowań prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki organizacyjnych Policji, o których mowa
  w § 8 ust. 1;
 3. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, prowadzenie rejestru przyjęć interesantów;
 4. sporządzanie ocen i sprawozdań dotyczących postępowań skargowych, dyscyplinarnych,
  a także wyjaśniających;
 5. prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych w sprawach dotyczących policjantów komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1;
 6. analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu Komendy, wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszenie prawa i dyscypliny służbowej przez policjantów lub pracowników;
   
 7. współpracę z komórką organizacyjną właściwą do spraw kontroli Komendy Stołecznej Policji;
 8. obsługę bieżących wydarzeń (w tym nadzwyczajnych) z udziałem policjantów Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1.

§ 19. 

Wydział Ogólny realizuje zadania Komendy w zakresie kontroli i nadzoru działań kadrowych  wynikających z polityki kadrowej i szkoleniowej, obsługi organizacyjnej Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI, nadzoru nad ochroną informacji niejawnych, prowadzenia składnicy akt oraz zaopatrywania w środki materiałowo – techniczne i sprzęt specjalistyczny, między innymi przez:

 1. doskonalenie struktur organizacyjno – etatowych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1, w postaci analiz i monitorowania dotychczasowych oraz ocenę proponowanych rozwiązań organizacyjnych;
 2. wykonywanie zadań z zakresu spraw osobowych policjantów i pracowników Komendy;
 3. wykonywanie prac z zakresu ewidencji etatowej i osobowej (prowadzenie etatu pokojowego Komendy, a także na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, akt osobowych, kartoteki i sporządzanie meldunków do systemu „KADRA”);
 4. prowadzenie ewidencji głównej oraz realizację zapotrzebowania na pieczęcie
  i stemple służbowe komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1;
 5. przygotowywanie i organizowanie warunków do przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
 6. prowadzenie składnicy akt między, innymi poprzez:
  1. przyjmowanie, opracowywanie i przechowywanie akt spraw zakończonych,
  2. prowadzenie wymaganej przepisami ewidencji archiwalnych,
  3. sporządzanie protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE”,
  4. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania minął
  5. nadzorowanie procesu fizycznego niszczenia akt,
  6. opiniowanie protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC”,
  7. udostępnianie akt, wykonywanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów oraz udzielanie informacji na podstawie akt uprawnionym podmiotom zgodnie
   z obowiązującymi przepisami,
  8. opracowywanie roboczych sprawozdań z wykonywania prac archiwalnych i stanu posiadanego zasobu archiwalnego,
  9. prowadzenie kwerend archiwalnych,
  10. wykonywanie czynności związanych z dostosowywaniem klauzul tajności zgodnie
   z obowiązującymi przepisami,
  11. współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie dokumentacji wytworzonej do dnia 31lipca 1990 r. w porozumieniu z Archiwum Komedy Stołecznej Policji,
  12. przekazywanie do Głównego Archiwum Policji jednego egzemplarza spisu akt przekazanych materiałów archiwalnych za pośrednictwem Archiwum Komendy Stołecznej Policji,
  13. porządkowanie akt zgodnie z zasadami archiwizacji,
  14. prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie zabezpieczania zasobu archiwalnego,

    
  15. informowanie kierownika jednostki organizacyjnej o ewentualnych zagrożeniach utraty lub zniszczenia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
  16. udzielanie instruktażu pracownikom i policjantom przygotowującym akta do przekazania w zakresie trybu i metod porządkowania oraz ewidencjonowania akt podlegających przekazaniu,

r )    prowadzenie skontrum zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 1. tworzenie warunków Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa VI do sprawnego kierowania Komendą poprzez obsługę sekretarsko – biurową, transportową, organizację narad i odpraw służbowych oraz spotkań okolicznościowych zarządzanych przez kierownictwo Komendy;
 2. gromadzenie, ewidencjonowanie, rozpowszechnianie i aktualizowanie zbiorów przepisów resortowych oraz powszechnie obowiązujących;
 3. obsługę policjantów w zakresie spraw mieszkaniowych;
 4. obsługę policjantów w zakresie należności finansowych oraz prowadzenia dokumentacji mandatów karnych;
 5. prowadzenie gospodarki transportowej Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, między innymi poprzez:
  1. prowadzenie ewidencji sprzętu transportowego w książce ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego,
  2. nadzór nad właściwym prowadzeniem przez służby dyżurne ewidencji użycia sprzętu transportowego w „książce dyspozytora”,
  3. wystawianie, wymianę oraz rozliczanie książek kontroli pracy pojazdów będących na wyposażeniu Komendy oraz ich sprawdzaniem pod względem prawidłowego wypełniania i terminowego wykonywania obsług technicznych i okresowych,
  4. prowadzenie dokumentacji indywidualnej pojazdów będących na wyposażeniu Komendy oraz protokołów zdawczo – odbiorczych i dowodów technicznych ST-3,
  5. prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie „obsługi codziennej” dla uprawnionych pracowników i policjantów,
  6. zapewnienie sprawności technicznej użytkowanego sprzętu transportowego poprzez planowanie obsług technicznych, koordynowanie napraw technicznych i przeglądów gwarancyjnych,
  7. opracowywanie informacji i sprawozdań o eksploatowanym sprzęcie w zakresie ilości i przejechanych kilometrów oraz rozliczanie zużytych materiałów eksploatacyjnych
   i smarów,
  8. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny transportowej w Komendzie zwłaszcza wykorzystania pojazdów do celów służbowych, ich przebiegów, właściwego zabezpieczania miejsc postojowych , terminów obsługowo – naprawczych, ważności dowodów rejestracyjnych oraz zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych,
  9. współpracę z komórką organizacyjną właściwą do spraw transportu Komendy Stołecznej Policji w zagadnieniach eksploatacyjnych pojazdów służbowych,
  10. wydawania zezwoleń i zaświadczeń potwierdzających spełnienie przez policjantów
   i pracowników Komendy wymagań uprawniających do kierowania pojazdami służbowymi,
  11. prowadzenie ewidencji szkód powstałych w sprzęcie transportowym będącym
   w użytkowaniu Komendy oraz nadzór nad prawidłowym procesem ich likwidacji,
  12. ścisłą współpracę z Wydziałem Finansów i Budżetu oraz Wydziałem Transportu Komendy Stołecznej Policji w zakresie szkód powstałych w sprzęcie transportowym zgodnie z decyzjami Komendanta Stołecznego Policji;
    
 6. planowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i materiały komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa
  w § 8 ust. 1;
 7. prowadzenie ewidencji składników majątku Komendy, w tym ewidencji dokumentacji darowizn rzeczowych;
 8. dokonywanie oceny stopnia zużycia użytkowanego sprzętu i materiałów oraz ich wybrakowywanie;
 9. współpracę w celu pełnego zabezpieczenia logistycznego w sprzęt i materiały eksploatacyjne z komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 8 ust. 1;
 10. potwierdzenie przyjęcia towaru zakupionego przez komórki organizacyjne właściwe do spraw zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji oraz dostarczanego bezpośrednio do Komendy wraz z oryginałem faktury;
 11. utrzymywanie i obsługę wewnętrznej sieci kablowej i abonenckich stacji systemów łączności i informatyki;
 12. utrzymanie i obsługę stacji łączności radiowej;
 13. planowanie zaopatrzenia, kupna, magazynowania sprzętu, przedmiotów i materiałów technicznych łączności i informatyki;
 14. pełnienie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów łączności i informatyki;
 15. organizowanie łączności w stanach kryzysowych oraz na czas operacji policyjnych realizowanych w ramach wykonywanych czynności.

§ 20. 

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania Komendy w zakresie:

 1. ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem, między innymi przez:
  1. zapewnianie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  2. zapewnianie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
  4. kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w szczególności prowadzenie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
  5. kontrolę zgodności eksploatowanych systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa
   i procedurami bezpiecznej eksploatacji,
  6. opracowywanie i aktualizowanie wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowanie jego realizacji,
  7. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  8. prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do policjantów i pracowników oraz kandydatów do służby lub pracy w Komendzie,
  9. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę
   w Komendzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
  10. prowadzenie kancelarii tajnej Komendy,
    
  11. współpracę ze służbami specjalnymi w zakresie przewidzianym przepisami prawa;
 2. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 3. prowadzenia kancelarii tajnej i nadzoru nad jej oddziałami;
 4. okresowej kontroli ewidencji i obiegu dokumentów w Komendzie;
 5. prowadzenia postępowań sprawdzających i wydawania poświadczeń bezpieczeństwa policjantom, pracownikom i kandydatom do służby lub pracy w Komendzie;
 6. szkolenia policjantów i pracowników Komendy w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. współpracy ze służbami ochrony państwa w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych;
 8. opracowywania planu ochrony informacji niejawnych i nadzór nad przestrzeganiem jego realizacji;
 9. podejmowania działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów
  o ochronie informacji niejawnych;
 10. nadzoru nad przestrzeganiem zasad mający na celu zgodne z obowiązującymi przepisami przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych;
 11. kontroli przestrzegania przepisów polityki bezpieczeństwa i instrukcji systemów informatycznych;
 12. udziału w wyjaśnianiu nieprawidłowości i incydentów związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych;
 13. prowadzania szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych w zakresie niezbędnym dla wykonywania pracy lub pełnienia służby;
 14. współpracy z komórką organizacyjną właściwą do spraw ochrony informacji niejawnych
  i archiwum Komendy Stołecznej Policji.

Rozdział 6

Przepisy porządkowe

§ 21. 

 1. Rozkład czasu służby policjantów oraz pracy pracowników określają odrębne przepisy,
  z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W podstawowym rozkładzie czasu, służba i praca w Komendzie w dniach od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godz. 8.00 i kończy o godz. 16.00.
 3. Przepis ust. 2 nie dotyczy służby lub pracy wykonywanej w systemie zmianowym.
 4. Policjanci i pracownicy są obowiązani każdego dnia potwierdzić, w przeznaczonych do tego celu ewidencjach, rozpoczęcie służby lub pracy oraz przerwanie służby lub pracy
  z przyczyn osobistych, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej.
 5. Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI lub Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
   w godz. 15.00 – 17.00.
 6. Policjanci i pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, tajemnicy prawem chronionej oraz tajemnicy zawodowej.
 7. Policjanci są zobowiązani do noszenia przepisowego munduru i wyposażenia w czasie służby. Obowiązek noszenia munduru nie ma zastosowania jedynie w przypadkach określonych w zarządzeniu Komendanta Głównego Policji.
   

Rozdział 7

Przepisy przejściowe

§ 22. 

 1. Karty opisu stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Komendy określa się w terminie 7 dni od dnia podjęcia służby lub pracy.
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych lub koordynujący pracę komórek organizacyjnych bądź pracownicy Komendy są obowiązani spowodować niezwłoczne zapoznanie podległych policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

§ 23. 

Traci moc Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI z dnia 9 marca 2010 r. zmieniony regulaminem z dnia 23 lutego 2011 r. oraz z dnia 19 lipca 2013 r.

§ 24. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

 

Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI

                                                                                                                          

 

 

 

W porozumieniu:

Komendant Stołeczny Policji

 

UZASADNIENIE

Znaczna liczba dokonanych zmian w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI sprawia, że zasadne jest wydanie nowego regulaminu.

Opracowany regulamin spełnia zasadę uniwersalizmu zapewniającą jego aktualność niezależnie od dokonywania modyfikacji struktur komórek organizacyjnych Komendy.

Dokonano zmiany nazewnictwa Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą na Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. Pozwoli to na  ujednolicenie nazewnictwa komórek zwalczających przestępczość gospodarczą i korupcyjną komend rejonowych i powiatowych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji.

Ponadto w nowym regulaminie uwzględniona została nowa organizacja służby prewencyjnej Komendy w ramach, której utworzono Wydział Wywiadowczo − Patrolowy. Utworzenie w/w komórki organizacyjnej ma na celu dostosowanie struktury Komendy do struktur występujących w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji.

Regulamin uwzględnia również zmiany nazewnictwa komórek organizacyjnych służby wspomagającej Komendy. Zespół Dyscyplinarny, Skarg i Wniosków został przekształcony
w Zespół Kontroli, natomiast Wydział Wspomagający w Wydział Ogólny. Pozwoli to na dostosowanie nazewnictwa w/w komórek organizacyjnych do faktycznie realizowanych przez nie zadań.

 

 

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r.
poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r.
Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 02.03.2015
Data modyfikacji : 12.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Onyszko
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Onyszko
Osoba modyfikująca informację:
Irmina Sulich
do góry